Các khía cạnh định giá tài sản

 • Phạm vi công việc/Phân tích yêu cầu
 • Thu Thập Dữ Liệu
  1. Tiêu Đề
  2. thị trường
 • Khai thác dữ liệu thị trường để phát triển các mô hình định giá
 • Phân tích & Tính toán Thống kê
 • Phân tích logic
 • Quyết định kết luận
 • Thông báo kết quả

Một số công việc định giá điển hình

 • Tải xuống và dọn dẹp MLS và dữ liệu thuộc tính
 • ANSI/BOM Các phép đo thuộc tính tiêu chuẩn với độ chính xác 1/100 ft.
 • Sơ đồ tầng CAD
 • Chụp ảnh từ trên không & kiến ​​trúc
 • Chuyến tham quan ảo 360 độ và 3D
 • Lập bản đồ 2D và 3D, bao gồm ảnh nhiệt
 • Khai thác dữ liệu dựa trên R/MARS có lập trình
 • Ứng dụng của logic vật chất và hình thức
 • Đưa ra quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ hoặc một phần theo quy định theo quy định và ràng buộc khách hàng
Di chuyển về đầu trang